Definities
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JBUmedia gesloten wordt.
2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie,telefonisch, schriftelijk, of per email bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van JBUmedia.

Toepasselijkheid
1. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met JBUmedia met uitzondering van afwijkende afspraken die schriftelijk of per email
zijn overeengekomen.
2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. derden zijn
voor JBUmedia niet bindend en niet van toepassing.

Offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege JBUmedia gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door JBUmedia schriftelijk of per email anders is vermeld.
2. Een aanbieding of offerte gedaan door JBUmedia heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld en zijn tenzij anders vermeld exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW).

Aanvang van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– De opdrachtgever is telefonisch, schriftelijk of per email akkoord gegaan;
– De afspraken worden schriftelijk of per email naar de opdrachtgever bevestigd.

Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk
de duur van het project, tenzij anders overeengekomen.
2. JBUmedia kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen aan JBUmedia niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
3. JBUmedia heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft hierbij geen recht op enige schadevergoeding.

Levering en Levertijd
1. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van JBUmedia zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2. JBUmedia is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Prijzen
1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. JBUmedia heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee dagen voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt.

Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag van facturering. De factuur zal binnen 14 dagen worden overgemaakt op het ibannr. van JBUmedia.
2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De opdrachtgever is de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
3. JBUmedia stuurt de opdrachtgever een factuur na het leveren van producten of diensten voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, dan wordt dit
aan de opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn de extra gemaakte kosten verschuldigd boven op het factuurbedrag met daarover de wettelijke rente.

Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de door JBUmedia geleverde producten of diensten op welke wijze dan ook door te verkopen aan derden zonder toestemming van JBUmedia.

Eigendomsvoorbehoud
De door JBUmedia vervaardigde producten zijn en blijven eigendom van JBUmedia. De opdrachtgever heeft het gebruikersrecht gekocht in de overeenkomst, dit tenzij anders schriftelijk is afgesproken.

Aansprakelijkheid
1. Indien JBUmedia bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar JBUmedia weinig of geen invloed op kan uitoefenen, dan kan JBUmedia om deze reden(en) op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met JBUmedia of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met JBUmedia.
2. De opdrachtgever stelt JBUmedia vrij voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van JBUmedia.
3. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. JBUmedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. JBUmedia is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden gebruikt door de producten van JBUmedia.
4. JBUmedia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de opdrachtgever ingebrachte of aangebrachte documenten of teksten binnen of rond de producten van JBUmedia.
5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die JBUmedia mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
6. JBUmedia is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het gebruik van de door JBUmedia geleverde producten.
7. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk of per email te melden aan JBUmedia. Als de opdrachtgever dit niet doet is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die JBUmedia als gevolg daarvan lijdt.

Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke of per email gegeven toestemming van de wederpartij.

Wijziging van de voorwaarden
1. JBUmedia behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen JBUmedia en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wederverkoop
1. Het is niet toegestaan de producten van JBUmedia te wederverkopen in welke vorm dan ook. JBUmedia neemt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Bij wederverkoop van de door JBUmedia geleverde producten heeft JBUmedia recht op een door een onafhankelijke instantie vast te stellen schadevergoeding. Ook alle bijkomende kosten zullen voor rekening komen van de opdrachtgever.